Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

Ο.Γ.Α. και Τριτεκνία


Καιρό τώρα ψάχνω να βρω πληροφορίες για τους τρίτεκνους.
Όσο κι αν προσπαθούσα μπαίνοντας σε διάφορα site, δεν κατάφερνα να βρω τίποτα που θα με έκανε να καταλάβω πια είναι τα δικαιώματα και οι παροχές των τρίτεκνων οικογενειών.
Επιτέλους, ο Ο.Γ.Α. με διαφώτισε στέλνοντας ένα ενημερωτικό βιβλιαράκι στις τρίτεκνες οικογένειες κι έτσι κι εγώ με την σειρά μου ρίχνω φως στο τούνελ… Επιγραμματικά και πού πρέπει να ψάξετε!!!!...

- Τα παιδιά πρέπει να είναι άγαμα και να μην έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους.
- Εφάπαξ παροχή 2.000 Ευρώ ……
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: αρ.1 Ν.3454/2006 (ΦΕΚ75/Α΄/7.4.2006).
- Πολυτεκνικό Επίδομα Τρίτεκνης Οικογένειας …...
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1-4 Άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α΄/29.1.2008).
- Επίδομα Τρίτου Παιδιού…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: παρ. 1 του άρθρου 39 Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Β΄).
- Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: παρ. 2 άρθρο 7 Ν.3227/2004 (ΦΕΚ Α΄31) & www.oga.gr.
- Πρόσληψη σε επιχειρήσεις Ιδιωτικού Τομέα…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: παρ.1 άρθρου 1 και 2 Ν.2643/1998(ΦΕΚ 220 Α΄) και παρ. 4α και 4β του άρθρου 1 Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α΄75/7-4-2006).
- Πρόσληψη σε Επιχειρήσεις & Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: παρ.1 άρθρου 2 Ν.2643/1998 και 4β του άρθρου 1 Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α΄75/7-4-2006) & www.ypakp.gr.
- Διορισμός-Πρόσληψη σε Δημόσιες Υπηρεσίες – Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: παρ.1 άρθρου 3 Ν.2643/1998 και 4γ του άρθρου 1 Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α΄75/7-4-2006) & www.ypakp.gr.
- Στεγαστικό Δάνειο από τον ΟΕΚ…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: Υ.Α. αριθ. 50455/2006 (ΦΕΚ 1620 Β΄/3-11-2006), 50072/9-2-2007, 50007/2006, 50008/2006 και 50861/3-2-2006, & www.oek.gr.
- Επιδότηση Ενοικίου…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: Υ.Α. 26220/372/2008 (ΦΕΚ 1089/Β΄/11-06-2008), ΔΟΛ ΚΕΠ.Φ15/25/17482 (ΦΕΚ 1263/Β/01-07-2008) & www.oek.gr.
- Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης – Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών – Μείωση εισφορών…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 141 Ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α΄58/3-4-2008) & www.ypakp.gr
- Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού, Δελτίο Θεάματος, Δελτίο Αγοράς Βιβλίου…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: ετήσια απόφαση Δ.Σ. & www.oee.gr.
- Κρατικές Λαϊκές Κατοικίες…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: εδαφ. 2 περ. Δ΄της παρ. 2 καθώς και παρ. Ε΄της παρ.2 του άρθρου 43 του β.δ. 775/1964 (ΦΕΚ 254 Α΄) και παρ. 1α και 1β άρθρου 2 του Ν. 3454/2006 αντίστοιχα. & www.mogaw.gr.
- Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: παρ.2 άρθρου 1 Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α΄/7.4.2006) και ΥΑΔ. 1163/147/Α0018 (ΦΕΚ Β΄1192/2006) & www.mnec.gr.
- Φορολογία Εισοδήματος – Αφορολόγητο ποσό…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: N.2238/1994 (ΦΕΚ 276 Α΄) και σχετ. Εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ: 1154/18-12-2007,Ν..3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄) & www.mnec.gr.
- Απαλλαγή από το Φόρο Κληρονομιάς, Γονικής Παροχής, Φόρου Μεταβίβασης και Τέλη Συναλλαγής Ακινήτων κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: Ν.1078/1980 (ΦΕΚ 238 Α΄), Ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄) όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν από το Ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄) & www.mnec.gr.
- Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο, ΟΤΑ & ΝΠΔΔ…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: περ.στ΄της παρ. 1 & περ. ε΄της παρ. 3 του άρθρου 4 Ν.3250/2004 (ΦΕΚ 124/Α΄/7.7.2004), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 3α και 3β του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α΄75/7-4-2006) αντίστοιχα & www.ypes.gr.
- Μεταθέσεις…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: παρ.3 άρθρου 10 του Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την [αρ/ 3γ του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (σχετική η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/31/οικ. 9253/12.4.2007 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης) & www.ypes.gr.
- Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: εδάφιο τρίτο παρ.6 άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3260/2006 και στη συνέχεια με την παρ. 3δ1 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α΄75/7-4-2006) & www.ypes.gr.
- Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχολές Αστυνομίας…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: παρ.1 άρθρου 42 Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 Ν. 3454/2006, την παρ. 3 του άρθρου 25 Ν. 3511/2006, την παρ. 5 του άρθρου 55 Ν. 3585/2007 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 άρθρου 11 Ν. 3667/2008 (ΦΕΚ Α΄ 114/18-06-2008) & www.ypes.gr.
- Κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών στο Πυροσβεστικό Σώμα…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: Π.Δ. υπ΄ αριθμ. 19 (ΦΕΚ Α΄16/7.2.2006) & www.ypes.gr.
- Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 1 Ν. 380/1976 (ΦΕΚ 178 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 Ν. 3454/2006, και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την παρ.2 άρθρου 11 Ν. 3667/2008 (ΦΕΚ Α΄ 114/18-06-2008) & www.yen.gr.
- Άδεια Άσκησης Υπαίθριου Πλανόδιου & Στάσιμου Εμπορίου…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 1 Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄) όπως αντικατας΄τθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 1 Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄/19-8-2005) & www.ypan.gr.
- Άδεια Πωλητή Λαϊκών Αγορών…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 7 Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄/19-8-2005) & www.ypan.gr.
- Κάρτα Πολιτισμού…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 3454/2006 και ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055/2004 απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού (ΦΕΚ 423 Β΄).
- Εισαγωγή στα ΙΕΚ του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: παρ. 5 άρθρου 2 Ν. 3454/2006. Σχετική η υπ΄αριθμ. 3304/2004 απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 855 Β΄) & www.mintour.gr.
- Στρατιωτική Θητεία…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄) , www.mod.mil.gr & www.stratologia.gr.
- Εισαγωγή σε Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα – Σχολές…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 11 Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38 Α΄) & www.mod.mil.gr.
- Μεταγγραφές…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: εδάφ. Α΄παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α΄)
- Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων ΑΕΙ…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: παρ. 5 του άρθρου 6 Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 2 Ν. 3454/2006 & www.ypepth.gr.
- Εισαγωγή Εκπαιδευόμενων σε Δημόσια ΙΕΚ-Δίδακτρα…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 7 Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4β του άρθρου 2 Ν. 3454/2006 & www.ypepth.gr.
- Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης…..
ΝΟΜΟΙ/ΦΕΚ/ Π.Δ.ΥΠ.ΑΠ./ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: άρθρο 9 Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4γ του άρθρου 2 Ν. 3454/2006 & www.ypepth.gr.

Τις πληροφορίες λοιπόν αυτές τις πήρα απ΄ την έκδοση Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)
Ιανουάριος 2009-03-04 – Πατησίων 30 Αθήνα – Τηλ. Κέντρο: 213-1519100 – Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων: 1510 & www.oga.gr.
Πιστεύω να σας έδωσα κάποιες πολύτιμες πληροφορίες…
Αυτά για τώρα…. Φιλούθκιααααα!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: